Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia III edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku III edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku odbyła się 13 kwietnia 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie. Uczestnicy i zaproszeni Goście Honorowi skupili swoją uwagę na ważnych problemach współczesnego społeczeństwa w obszarze chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Wśród wystąpień ustnych i posterów naukowych znalazły się prezentacje traktujące o chorobach zawodowych, nowotworowych, innowacyjnych terapiach oraz opisach szczególnych przypadków medycznych.

Gościem honorowym była Pani Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek – Katedra i Klinika Endokrynologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, która zaprezentowała wykład pt.: „Otyłość w codziennej praktyce klinicznej

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. farm. Anna Biernasiuk Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Ewa Rojczyk Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr n. med. Milena Wojciechowska Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy
Dr n. med. Justyna Woś Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Kinga Zdunek Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr Katarzyna Czubak Katedra Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Komitet Naukowy wyłonił laureatów najlepszych wystąpień ustnych oraz posterów naukowych, których nagrodzili pamiątkowymi dyplomami oraz bonami do sklepu Empik.

Lista nagrodzonych wystąpień ustnych i posterów naukowych:

Wystąpienia ustne:
Małgorzata Gajos,
Natalia Skierkowska,
Weronika Topka,
Karolina Szczygieł
Monika Bieniak
Anna Łuczak

Postery naukowe:
Paulina Mazurek,
Agnieszka Jaworska

W wydarzeniu uczestniczyło 78 osób z 20 ośrodków naukowych z całego kraju. Owocem obrad w interdyscyplinarnym gronie była aktualizacja wiedzy i zacieśnienie współpracy.

Patronat nad Konferencją objęli:

Patronaty Honorowe:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Patronaty Medialne:
• biotechnologia.pl
• medtube.net
• mojapsychologia.pl

Organizator:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (15)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (22)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (24)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (32)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (41)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (49)
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_056
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_103
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_108
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_134
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_136
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_138
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_141
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (15)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (22)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (24)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (32)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (41)
Innowacyjna Fizjoterapia 2018 fot Krystian Paździor 2018_04_21_001 (49)
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_056
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_103
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_108
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_134
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_136
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_138
Innowacyjna fizjoterapia, fot Krystian Paździor (1600 JPG) 2018_04_22_141
previous arrow
next arrow

Autor zdjęć: Monika Stępniak – fotoMI

Facebook